Mål: PMT 9596-21

PMÖD 2023:4

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har i ett mål om skälig ersättning enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) bedömt att en arbetstagare dels för en tidsperiod är berättigad till ett engångsbelopp om knappt 4,4 miljoner kr, dels för en annan tidsperiod är berättigad till 1 procent av arbetsgivarens omsättning för den kommersiella produkt där uppfinningen ingår. Domstolen ansåg att anställningen var av stor betydelse för uppfinningens tillkomst och att värdet av uppfinningen för arbetsgivaren var betydande ur ett kommersiellt perspektiv medan det var ganska litet ur ett tekniskt/industriellt perspektiv. Med beaktande av bl.a. dessa faktorer gjordes en skälighetsuppskattning av den ersättning som skulle utgå till arbetstagaren.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen får överklagas till Högsta domstolen.