Mål: PMÖ 4794-23

PMÖD 2023:3

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut, meddelat ett interimistiskt vitesförbud mot en återförsäljare av glasräcken på grund av intrång i en registrerad gemenskapsformgivning. Återförsäljaren hade invänt bl.a. att gemenskapsformgivningen är ogiltig. Patent- och marknadsöverdomstolen har i beslutet konstaterat att den giltighetspresumtion som finns i förordningen om gemenskapsformgivning innebär att bevisbördan för ogiltighet ankommer på intrångssvaranden, dvs. i detta fall återförsäljaren, och uttalat att det då ankommer på denne att göra sannolikt att registreringen kommer att förklaras ogiltig. Domstolen har i det aktuella fallet bedömt att återförsäljaren inte gjort detta sannolikt. Till skillnad från underinstansen har Patent- och marknadsöverdomstolen därefter bedömt att ett antal glasräcken som förekommit på återförsäljarens och dess leverantörs hemsida, vid en preliminär bedömning, inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningen. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare bedömt att det finns sannolika skäl för att återförsäljaren, genom att marknadsföra och saluföra sådana glasräcken, har gjort intrång i gemenskapsformgivningen samt att övriga förutsättningar för ett interimistiskt vitesförbud är uppfyllda. Sammantaget har Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar inneburit att överklagandet har bifallits och ett interimistiskt vitesförbud meddelats mot återförsäljaren.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit att beslutet överklagas.