Mål: PMÄ 15466-22

Avgörande

En ansökan om registrering av ordvarumärket Lasix för infusionspumpar för medicintillförsel har avslagits på grund av ett äldre identiskt varumärke registrerat för ett saltdrivande läkemedel som även används som urindrivande läkemedel. Eftersom båda märkena avser varor på det medicinska området och det finns ett funktionsmässigt samband mellan varorna har det ansetts föreligga varuslagslikhet. Trots att varuslagslikheten är låg har det vid en helhetsbedömning, med hänsyn särskilt till att märkena är identiska och till att omsättningskretsarna för varorna är delvis överlappande, ansetts föreligga risk för förväxling.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut får inte överklagas.