Mål: PMÖ 8228-23

Avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har efter överklagande ändrat Patent- och marknadsdomstolens beslut om edition i ett pågående mål om skadestånd på grund av överträdelse av konkurrensreglerna. De uppgifter som den ena parten ville att den andra skulle lämna ut gällde dels uppgifter i ett beslut av EU-kommissionen från 2017, i vilket det fastställdes att det ena bolaget hade missbrukat sin dominerande ställning på de svenska, danska och brittiska marknaderna för prisjämförelsetjänster i strid med artikel 102 i EUF-fördraget, dels sammanställningar av datatrafik för en period om knappt 20 år. Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort bedömningen att eftersom patent- och marknadsdomstolarna ska utgå från att EU-kommissionens överträdelsebeslut är giltigt, saknas behov av att föra bevisning om sådant som slås fast i kommissionsbeslutet. Däremot ska andra uppgifter som har betydelse för t.ex. vilken skada det ena bolaget påstår sig lidit lämnas ut. I fråga om den begärda trafikdatan har Patent- och marknadsöverdomstolen begränsat perioden till 14 år. Hänsyn till skyddet för personuppgifter i EU:s dataskyddsförordning har inte ansetts hindra att vissa personuppgifter lämnas ut.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att beslutet överklagas till Högsta domstolen.