Mål: PMFT 12151-17

PMÖD 2021:5

Vägledande avgörande

I mål om påstått intrång i ensamrätt till ett fotografi bestående i otillåten exemplar­framställning och otillåten överföring till allmänheten uppkom frågan om en domstol kan vara allmänheten i detta avseende. Det gjordes gällande att en person begått intrång i ensamrätten till fotografisk bild genom att skriva ut ett fotografi från fotografens blogg, framställa en digital kopia av fotografiet och därefter skicka in den digitala kopian av fotografiet med e-post till en domstol som bevisning i ett mål om förtal. Efter erhållet förhandsbesked från EU-domstolen konstaterade Patent- och marknadsöverdomstolen att ingivandet av fotografiet till domstolen inte utgjorde överföring till allmänheten. Vidare fann Patent- och marknads­överdomstolen att den exemplarframställning som skett av fotografiet inte utgjorde någon otillåten exemplar­framställning eftersom den omfattades av inskränkningen i ensamrätten avsende rättsvårdens intresse.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte tillåtit överklagande av domen.

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har beslutat att begära förhandsavgörande av EU-domstolen om tolkningen av uttrycket allmänheten i ett mål enligt upphovsrättslagen där den ena parten begär skadestånd av den andra för intrång i rätten till ett fotografi. Intrånget påstås ha uppkommit genom att den andra parten gett in fotografiet till domstol som bevisning i ett annat mål mellan parterna. En av frågorna i målet är om ingivandet av ett upphovsrättsligt skyddat fotografi till en domstol innebär att det tillgängliggjorts för allmänheten i den mening som avses i bestämmelser i upphovsrättslagen som har sin motsvarighet och ska tolkas enligt det så kallade Infosocdirektivet.

Samtliga frågor som PMÖD har ställt till EU-domstolen i målet är följande.

1. Ska uttrycket ”allmänheten” i artiklarna 3.1 och 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosocdirektivet) anses ha en enhetlig innebörd?
2. Om svaret på fråga 1 är ja, är en domstol att anse som allmänheten i dessa artiklars mening?
3. Om svaret på fråga 1 är nej, a) är en domstol att bedöma som allmänheten om någon överför ett upphovsrättsligt skyddat verk till domstolen? b) är en domstol att bedöma som allmänheten om någon sprider ett upphovsrättsligt skyddat verk till domstolen?
4. Har det någon betydelse för bedömningen av om ingivandet av ett upphovsrättsligt skyddat verk till en domstol utgör en överföring eller spridning till allmänheten att det i nationell rätt finns regler om handlingsoffentlighet som innebär att handlingar som ges in till en domstol som utgångspunkt, om de inte omfattas av sekretess, är tillgängliga för var och en som begär ut dem?

(Beslut under rättegång)