Mål: PMT 7499-16

PMÖD 2016:3 PMÖD 2016:6 PMÖD 2016:7

Vägledande avgörande

I ett mål om förbud mot företagskoncentration har Patent- och marknadsöverdomstolen fastställt Stockholms tingsrätts domslut att avslå Konkurrensverkets talan om förbud mot en företagskoncentration i fjärrvärmerörbranschen. Huvudfrågan i målet var avgränsningen av den relevanta geografiska marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Konkurrensverket inte styrkt att den relevanta geografiska marknaden är Sverige. Domstolen har i stället utgått från bolagens inställning att marknaden omfattar EES-området och Schweiz. Domstolen har inte funnit stöd för att sammanslagningen mellan bolagen skulle medföra att bolagen får en dominerande ställning på denna marknad eller att sammanslagningen ändå skulle påverka konkurrensen i Sverige negativt. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför efter en helhetsbedömning kommit till slutsatsen att det inte finns stöd för att förbjuda koncentrationen. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får i mål om företagskoncentration inte överklagas.

Referatbeteckning: PMÖD 2016:3

Vägledande avgörande

Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att Konkurrensverket inte haft giltig ursäkt att först i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopa ny bevisning. Efter en lagändring den 1 september 2016 gäller rättegångsbalkens regler om preklusion även i mål enligt konkurrenslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen har ansett att eftersom frågan inte reglerats särskilt i övergångsbestämmelserna, ska reglerna om preklusion tillämpas från dagen för ikraftträdande. De nya reglerna har varit kända för parterna sedan lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar utfärdades av riksdagen den 10 mars 2016. Parterna anses i det aktuella målet haft möjlighet att anpassa utformandet av sin talan i tingsrätten därefter. Konkurrensverket tilläts därför inte åberopa ny bevisning.

(Beslut under rättegång)

Referatbeteckning: PMÖD 2016:7

Vägledande avgörande

Köparbolagen har i samband med att Konkurrensverket överklagat Stockholms tingsrätts dom att avslå Konkurrensverkets yrkande om förbud mot företagskoncentration begärt prövning av tingsrättens beslut att inte avvisa verkets talan pga. nödvändig processgemenskap mellan köpare och säljare. Patent- och marknadsöverdomstolen har nu slagit fast att enligt svensk rätt är det mot parterna i företagskoncentrationen som Konkurrensverket ska väcka talan, dvs. i detta fall mot förvärvaren och förvärvsobjektet. Motsvarande ordning råder i EU-rätten. Bolagens yrkande om avvisning av Konkurrensverkets talan avslogs därför.

(Beslut under rättegång)

Referatbeteckning: PMÖD 2016:6