Remissvar

Varje år svarar Domstolsverket på remisser från regeringen eller andra myndigheter. I svaren ger Domstolsverket sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få för Sveriges Domstolar om de genomförs. Här hittar du ett urval av Domstolsverkets remissvar.

2022

Remissyttrande över lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Utgiven: 2022-11-30

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över Skatteverkets promemoria Lönegaranti (A2022/01136)

Utgiven: 2022-11-30

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus (SOU 2022:45)

Utgiven: 2022-11-29

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)

Utgiven: 2022-11-17

Typ: Domstolsverkets remissyttrande

Remissyttrande över betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

Utgiven: 2022-10-24

Typ: Domstolsverkets remissyttrande

Remissyttrande över betänkandet Ett register för alla bostadsrätter (SOU 2022:39)

Utgiven: 2022-10-24

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Översyn av JO-ämbetet

Utgiven: 2022-10-13

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remiss av SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Utgiven: 2022-06-30

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remiss av SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld
och trakasserier i arbetslivet, A2022/00514

Utgiven: 2022-06-29

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Träffsäkert - Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet (SOU 2021:101) 

Utgiven: 2022-06-09

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över Myndigheten för familjerätt
och föräldraskapsstöds allmänna råd (HSLF-FS
2022:xx) om socialnämndens utredning gällande
vårdnad om barn i vissa fall

Utgiven: 2022-06-08

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över Boverkets rapport 2021:25 – Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer

Utgiven: 2022-05-06

Typ: Domstolsverkets yttrand

Remissyttrande över betänkandet Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)

Utgiven: 2022-04-26

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över Riksrevisionens
granskningsrapport I väntan på dom –
migrationsdomstolarnas handläggningstider i
asylmål (RIR 2022:5)

Utgiven: 2022-04-19

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över Utkast till lagrådsremiss Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

Utgiven: 2022-02-11

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissvar angående betänkandet Ds 2021:16, Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Utgiven: 2022-02-04

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Belastningsregister och avskiljande av studenter (SOU 2021:83)

Utgiven: 2022-02-04

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Utgiven: 2022-01-14

Typ: Domstolsverkts yttrande

Remissyttrande över SOU 2022:19

Utgiven: 2022-09-14

Typ: Domstolsverkets yttrande

2021

Remissyttrande över betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) samt promemorian Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga

Utgiven: 2021-12-30

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) samt promemorian Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga 

Utgiven: 2021-12-30

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Utgiven: 2021-12-30

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68)

Utgiven: 2021-11-24

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över Riksrevisionens rapport Ersättning till rättsliga biträden i brottmål – allvarliga brister i uppföljning och kontroll (RiR 2021:27)

Utgiven: 2021-11-18

Typ: Domstolsverket yttrande

Remissyttrande över förslag till Polismyndighetens
föreskrifter (PMFS 2022:XX) om
radiokommunikationssystemet Rakel för
ordningsvakter. 

Utgiven: 2021-11-11

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Handläggande myndighet för stödet vid korttidsarbete

Utgiven:  2021-11-08

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Ersättning till brottsoffer (SOU 2021:64)

Utgiven: 2021-10-08

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)

Utgiven: 2021-10-08

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)

Utgiven: 2021-10-06

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 2021:47)

Utgiven: 2021-10-06

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 2021:37)

Utgiven: 2021-10-04

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)

Utgiven: 2021-10-04

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

Utgiven: 2021-09-21

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35) 

Utgiven: 2021-09-21

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)

Utgiven: 2021-09-16

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps promemoria Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet

Utgiven: 2021-09-16

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande angående betänkandet Ds 2021:18, Omställningsstudiestöd för flexibilitet, U2021/02963

Utgiven: 2021-09-13

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande angående betänkandet Ds 2021:17, En reformerad arbetsrätt, A2021/01332

Utgiven: 2021-09-13

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande angående betänkandet Ds 2021:16, Grundläggande omställnings- och kompetensstöd, A2021/01333

Utgiven: 2021-09-13

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

utgiven: 2021-09-02

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

Utgiven: 2021-08-27

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

Utgiven: 2021-08-25

Typ: Domstolsverkets yttrande

 

 

Remissyttrande över delbetänkandet Vem kan
man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning
av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen
(SOU 2021:9)

Utgiven: 2021-07-01

Typ: Domstolsverkets yttrande

 

Remissyttrande över betänkandet Struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25)

Utgiven: 2021-06-03

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet

Utgiven: 2021-06-03

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion (SOU 2021:12)

Utgiven: 2021-06-03

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Utgiven: 2021-05-24

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem (Ds 2021:9)

Utgiven: 2021-05-21

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

Utgiven: 2021-05-20

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Ordning och reda på avfallet 

Utgiven: 2021-05-12

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över delbetänkandet Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering (SOU 2021:1) 

Utgiven: 2021-04-29

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande med anledning av remiss av
Skatteverkets promemoria Skattefri ersättning vid
tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i
högst en månad

Utgiven: 2021-04-29

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över förslag till Kammarkollegiets nya tolkföreskrifter

Utgiven: 2021-04-27

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Avgifter för information i elektronisk form (SOU 2020:82)

Utgiven: 2021-04-27

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

Utgiven: 2021-04-15

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Uppdrag om översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. (Ds 2020:20)

Utgiven: 2021-04-14

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över delbetänkandet 55 år och karensval (SOU 2020:65)

Utgiven: 2021-04-09

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Utgiven: 2021-03-25

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Nedstängningsstöd

Utgiven: 2021-03-25

Typ: Domstolsverkets yttrande

 

Remissyttrande över betänkandet En europeisk
åklagarmyndighet i Sverige (SOU 2020:74)

Utgiven: 2021-03-12

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Utgiven: 2021-03-11

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över rapporten Kapacitetsutmaningen i elnäten och promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet 

Utgiven: 2021-02-26

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över utkast till lagrådsremissen Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Utgiven: 2021-02-19

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian En utvidgad möjlighet för hovrätter att avgöra tvistemål på handlingarna

Utgiven: 2021-02-10

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian En utvidgad möjlighet för tingsrätter att avgöra brottmål på handlingarna

Utgiven: 2021-02-10

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Införandet av en familjevecka påbörjas (Ds 2020:24) 

Utgiven: 2021-02-03

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över departementspromemorian Förarbevis för vattenskoter

Utgiven: 2021-02-02

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över slutbetänkandet Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Utgiven: 2021-01-25

Typ: Domstolsverkets Remissyttrande

Remissyttrande över betänkandet EU:s
cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella
bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU
2020:58)

Utgiven: 2021-01-22

Typ: Domstolsverkets yttrande

2020

Remissyttrande över betänkandet Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)

Utgiven: 2020-12-21
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

Utgiven: 2020-12-21
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över departementspromemorian Covid-19-lag

Utgiven: 2020-12-17
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Utgiven: 2020-12-11
Typ:
Domstolsverkets yttrande

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom
information, SOU 2020:55

Utgiven: 2020-12-14
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitisk (SOU 2020:54)

Utgiven: 7 december 2020
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över förslag till Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:6), FAP 694-2 om utbildning för skyddsvakter med anledning av covid-19

Utgiven: 3 december 2020
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över förslag till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2020:X), FAP 670-2 om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

Utgiven: 3 december 2020
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över förslag till Polismyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2020:X), FAP 670-2
om fortbildning av ordningsvakter med anledning av
sjukdomen covid-19

Utgiven: 3 december 2020
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

Utgiven: 30 november 2020
Typ:
Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över betänkandet Utredning om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33)

Beslut: 25 november 2020

Typ: Domstolsverkets yttrande

 

Remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig
skola – minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU 2020:28)

Utgiven: 25 november 2020
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Utgiven: 3 november 2020
Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Utgiven: 2020-10-09

Typ: Domstolsverkets yttrande

Remissyttrande över promemorian Reglering av
undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Utgiven: 1 oktober 2020
Typ: Domstolsverkets yttrande

Promemorian säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Beslut: 30 mars 2020

Typ: Domstolsverkets yttrande

Promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmål

Beslut: 30 april

Typ: Domstolsverkets remissyttrande

Modernare byggregler (SOU 2019:68)

Beslut: 12 maj

Typ: Domstolsverkets remissyttrande

Om Domstolsverkets remissvar

Remisser kan komma från regeringen eller från andra myndigheter. Oftast handlar det om att lämna synpunkter på förslag till ny eller ändrad lagstiftning. Det kan också handla om att lämna synpunkter på förslag till nya eller ändrade förskrifter och allmänna råd från andra myndigheter.

När Domstolsverket är remissinstans granskas remissen ur Domstolsverkets synvinkel, det vill säga mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar och hur Sveriges Domstolar mer övergripande kan komma att påverkas av ett förslag.

Primärt tittar Domstolsverket på konsekvenserna för Sveriges Domstolar inom följande områden:

  • ekonomi/budget,
  • utbildning,
  • verksamhetsstöd,
  • personal,
  • organisation och
  • rättssäkerhet.

Remissvar på regeringens webbplats

På regeringens webbplats finns remissvar från Domstolsverket och andra remissinstanser.

Uppdaterad
2022-05-11