Remissvar

Varje år svarar Domstolsverket på remisser från regeringen eller andra myndigheter. I svaren ger Domstolsverket sin syn på vilka konsekvenser som förslagen kan få för Sveriges Domstolar om de genomförs. Här hittar du ett urval av Domstolsverkets remissvar.

Promemorian säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Beslut: 30 mars 2020

Typ: Domstolsverkets yttrande

Promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmål

Beslut: 30 april

Typ: Domstolsverkets remissyttrande

Modernare byggregler (SOU 2019:68)

Beslut: 12 maj

Typ: Domstolsverkets remissyttrande

Om Domstolsverkets remissvar

Remisser kan komma från regeringen eller från andra myndigheter. Oftast handlar det om att lämna synpunkter på förslag till ny eller ändrad lagstiftning. Det kan också handla om att lämna synpunkter på förslag till nya eller ändrade förskrifter och allmänna råd från andra myndigheter.

När Domstolsverket är remissinstans granskas remissen ur Domstolsverkets synvinkel, det vill säga mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar och hur Sveriges Domstolar mer övergripande kan komma att påverkas av ett förslag.

Primärt tittar Domstolsverket på konsekvenserna för Sveriges Domstolar inom följande områden:

  • ekonomi/budget,
  • utbildning,
  • verksamhetsstöd,
  • personal,
  • organisation och
  • rättssäkerhet.

Äldre remissvar

Äldre remissvar från Domstolsverket hittar du på vår gamla webbplats.

Remissvar på regeringens webbplats

På regeringens webbplats finns remissvar från Domstolsverket och andra remissinstanser.

Uppdaterad
2019-05-15